Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 4, 2021

 

 

PHP DEVELOPER
- Strong knowledge of PHP web frameworks such as Laravel, Symfony, CodeIgniter
- Understanding the fully synchronous behavior of PHP
- Understanding of MVC design patterns
- Basic understanding of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, and CSS3
- Knowledge of object oriented PHP programming
- Understanding accessibility and security compliance
- Strong knowledge of the common PHP or web server exploits and their solutions
- Understanding fundamental design principles behind a scalable application
- User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments
- Integration of multiple data sources and databases into one system
- Familiarity with limitations of PHP as a platform and its workarounds
- Creating database schemas that represent and support business processes
- Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages
- Proficient understanding of code versioning tools, such as Git

 

FRONT-END DEVELOPER
- Experience with using Vue.js on at least 1 Production project
- Highly proficient with the JavaScript language and its modern ES6+ syntax and features
- Highly proficient with Vue.js framework and its core principles such as components, reactivity, and the virtual DOM
- Familiarity with the Vue.js ecosystem, including Vue CLI, Vuex, Vue Router, and Nuxt.js
- Good understanding of HTML5 and CSS3, including Sass or Less
- Understanding of server-side rendering and its benefits and use cases
- Knowledge of functional programming and object-oriented programming paradigms
- Ability to write efficient, secure, well-documented, and clean JavaScript code
- Familiarity with automated JavaScript testing, specifically testing frameworks such as Jest or Mocha
- Proficiency with modern development tools, like Babel, Webpack, and Git
- Experience with both consuming and designing RESTful APIs

 

GOLANG DEVELOPER
- 1+ year experience coding in Golang
- Strong knowledge of OOP and Design Patterns.
- Experience with SQL/NoSQL, database design, query optimization
- Knowledge of AWS is an advantage
- Experience in Docker is big plus
- Experience in GraphQL/GRPC is big plus
- Experience with at least one of the Web frameworks (Gin, Revel; Flask, Django; CppCMS, kore, ..)
- Being good at self-learning, willing to learn about new techs
- Being cooperative and responsible while working in group
- Being hard-working and able to handle things well under pressure
- Be experienced with Agile Software Development, especially SCRUM is preferred

 

RUBY DEVELOPER
- At least 2 year experience in Ruby on Rails development
- Strong experience with client side, web technologies (HTML/CSS/JS).
- Understanding of functional programming style in Ruby
- Experience with concepts of MVC, Mocking, ORM, and RESTful 
- Experience with relational Database (MySQL, PostgreSQL,…) and Non Relational Database as MongoDB, Redis is big plus
- Strong analytical and problem solving skills
- Excellent Teamwork, communication, and interpersonal skills 
- Have experience working with VCS such as SVN, Git, Github
Skills to be evaluated
- Ability to manage tasks, Correctly estimate time, man-day and Member
- Standardized Coding.
- Can join in the project with Scrum master position.
- Having ability to make the technical requirements from the customer's requirements, and design applications

 

IOS DEVELOPER
- At least 02 years experience programming on mobile app development.
- 1+ year experience in iOS development.
- Strong knowledge about OOP
- Have knowledge about SqlLite and experience in SQL database.
- Having knowledge about XML and JSON.
- Having knowledge HTML, JavaScript.
- Experience integration social networks (Facebook, Twitter, Google…) in iOS Application.
- Experience about RESTful APIs, Social Frameworks
- Experienced in GIT.

 

ANDROID DEVELOPER
- At least 2-year experience
- Can practice of Kotlin programming
- Understanding of OOP, design pattern and the client-server model
- Know how to use database such as MySQL, SQLite
- Good practice of Java programming
- Have knowledge in architecture design such as MVC, MVP
- Working with Agile methodologies including Scrum and KanBan
- Experience in Android UI/UX, using 3rd library, customizing view

 

BrSE
- A Bridge System Engineer will play a role as a communication channel between developing team in Vietnam and clients in Japan.
- Directly communicate with clients via email, skype (or chatwork tool) to meet requirements.
- Manage project timeline, report to clients on regular basis and manage project performance.
- Project forms: all web-application systems (using Ruby language, PHP, Java, ASP, NET), all game applications on smartphone (iOS, Android, Unity).
Job Requirement
- Japanese skill at least N2
- At least 1-year experience of similar position
- Prefer candidate with work experience or study in Japan
- Have experience using at least one of these languages: ASP.NET, PHP, Java, Ruby, Objective-C, Android, iOS,
- Leadership potentiality, high responsibility, good teamwork spirit
Desired Skills:
- Understanding about Japanese culture and Japanese working style
- Experience managing big projects

 

QC
* Basic Qualifications: 
- At least 2 year experience in software testing;
- Have experience in developing test plans, test procedures, test reports.
- Experience in using testing tools such as selenium is an advantage;
- Passion for quality excellence and security;
- Strong analytical, testing and debugging skills;
* Personality Requirements
- Hard working, responsible, strong interpersonal and communication skills;
- Ability of working independent and teamwork, can work under high pressure;

 

COMTOR
- Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên.
- Có kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Nhật.
Ưu tiên ứng viên:
- Giao tiếp tiếng Nhật thành thạo.
- Có kinh nghiệm học tập hoặc làm việc ở Nhật.
- Có hiểu biết /từng làm việc về lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có mong muốn trở thành Bridge SE (BrSE).

 

PROJECT LEADER
Mô tả công việc:
- Tiếp nhận và thảo luận các yêu cầu từ khách hàng bên Nhật.
- Kết hợp với PM/PO của dự án để lên kế hoạch và giám sát tiến độ dự án.
- Báo cáo tiến độ định kỳ với PM/PO của dự án, cũng như các bộ phận quản lý.
- Phối hợp với đội dự án trong việc phân tích tài liệu nghiệp vụ của dự án, xác nhận yêu cầu, cũng như tham gia vào việc phân tích và thiết kế hệ thống.
- Là cầu nối truyền tải những vấn đề, cũng như các đề xuất của dự án giữa khách hàng và đội dự án. Phối hợp với comtor của dự án để đảm bảo truyền đạt những thông tin chính xác và nhanh chóng tới các bên.
- Tham gia vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra của hệ thống trước khi giao tới cho khách hàng.
Yêu cầu công việc:
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm phần mềm: website, mobile app, …
- Có kinh nghiệm quản lý team dự án, hoặc từng đảm nhận vị trí tương đương như Team leader, Project Leader ,...
- Tự tin về giao tiếp.
- Có khả năng làm việc độc lập, cũng như phối hợp nhóm tốt.
- Có khả năng tư duy logic.
- Có khả năng phân tích và trình bày vấn đề.
- Có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có kinh nghiệm phát triển hệ thống SAAS 
- Hiểu biết về AWS. Có kinh nghiệm phát triển hệ thống Video Conferencing là 1 lợi thế

 

 

NEOLAB FRESHER PROGRAMME #02
CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ỨNG TUYỂN!

🌟 Quy trình ứng tuyển
◦ Từ ngày 01/04: Nhận hồ sơ
◦ 19/04 - 30/04: Tham gia test và phỏng vấn technical
◦ 01/06: Gia nhập gia đình Neolab

🌟 Đối tượng
◦ Có kinh nghiệm làm dự án.
◦ Có kiến thức một trong các môn lập trình cơ bản như PHP, JavaScript, CSS, HTML, Java/Kotlin, Objective-C/Swift. 
◦ Nắm vững kiến thức cơ bản về lập hướng đối tượng và cấu trúc dữ liệu giải thuật.
◦ Khả năng tư duy logic tốt.
◦ Đam mê lập trình và chủ động trong công việc.
◦ Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và tinh thần học hỏi.

🌟 Quyền lợi
◦ Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ thuật liên quan:
- Lập trình web: Back-end (PHP với Framework Laravel), Front-end (HTML/CSS/JS)
- Lập trình mobile: IOS-Swift/ObjectiveC, ANDROID-Java/Kotlin
◦ Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Neolab
◦ Được hướng dẫn làm việc theo qui trình Agile-Scrum
◦ Được tham gia vào các hoạt động của công ty: như Team Building định kỳ, Neolab Football team, Company Event to và nhỏ rải suốt năm,...

🌟 Cách ứng tuyển
Ứng viên vui lòng gửi CV tới email: recruiter@neo-lab.vn 
Tiêu đề: [Fresher][Vị trí ứng tuyển][Name]
Ví dụ: [Fresher] [PHP] [Nguyen Van A]

 

Deadline: 30-04-2021

APPLY NOW