Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 3 , 2021

PHP DEVELOPER
- 2+ year experience coding in PHP
- Experience with MySQL, database design, query profiling and optimization
- Experience with at least one of the PHP frameworks (Laravel, cakePHP...)
- Knowledge of AWS web services, API.
- Knowledge of OOP and Design Patterns.
- Be experienced with Agile Software Development, especially SCRUM is preferred
- Being good at self-learning, willing to learn about new techs
- Being rigorous, cooperative and responsible while working in group
- Being hard-working and able to handle things well under pressure

FRONT-END DEVELOPER
- 2+ years of experience in Frontend 
- Strong familiar with HTML5, CSS3 and Bootstrap
- Proficiency and experience working with Javascript, ES 2015/6
- Experience with AngularJS/ReactJS or VueJS
- Experience with LESS, SASS, Gulp, Webpack
- Experience with Restful API
- Passionate about building a great UI/UX apps
- Experience with Node.js is a plus

GOLANG DEVELOPER
- 1+ year experience coding in Golang or Python or C++
- Strong knowledge of OOP and Design Patterns.
- Experience with SQL/NoSQL, database design, query optimization
- Knowledge of AWS is an advantage
- Experience in Docker is big plus
- Experience in GraphQL/GRPC is big plus
- Experience with at least one of the Web frameworks (Gin, Revel; Flask, Django; CppCMS, kore, ..)
- Being good at self-learning, willing to learn about new techs
- Being cooperative and responsible while working in group
- Being hard-working and able to handle things well under pressure
- Be experienced with Agile Software Development, especially SCRUM is preferred

RUBY DEVELOPER
- At least 2 year experience in Ruby on Rails development
- Strong experience with client side, web technologies (HTML/CSS/JS).
- Understanding of functional programming style in Ruby
- Experience with concepts of MVC, Mocking, ORM, and RESTful 
- Experience with relational Database (MySQL, PostgreSQL,…) and Non Relational Database as MongoDB, Redis is big plus
- Strong analytical and problem solving skills
- Excellent Teamwork, communication, and interpersonal skills 
- Have experience working with VCS such as SVN, Git, Github
Skills to be evaluated
- Ability to manage tasks, Correctly estimate time, man-day and Member
- Standardized Coding.
- Can join in the project with Scrum master position.
- Having ability to make the technical requirements from the customer's requirements, and design applications

IOS DEVELOPER
- At least 02 years experience programming on mobile app development.
- 1+ year experience in iOS development.
- Strong knowledge about OOP
- Have knowledge about SqlLite and experience in SQL database.
- Having knowledge about XML and JSON.
- Having knowledge HTML, JavaScript.
- Experience integration social networks (Facebook, Twitter, Google…) in iOS Application.
- Experience about RESTful APIs, Social Frameworks
- Experienced in GIT.

ANDROID DEVELOPER
- At least 2-year experience
- Can practice of Kotlin programming
- Understanding of OOP, design pattern and the client-server model
- Know how to use database such as MySQL, SQLite
- Good practice of Java programming
- Have knowledge in architecture design such as MVC, MVP
- Working with Agile methodologies including Scrum and KanBan
- Experience in Android UI/UX, using 3rd library, customizing view

QC
* Basic Qualifications: 
- At least 2 year experience in software testing;
- Have experience in developing test plans, test procedures, test reports.
- Experience in using testing tools such as selenium is an advantage;
- Passion for quality excellence and security;
- Strong analytical, testing and debugging skills;
* Personality Requirements
- Hard working, responsible, strong interpersonal and communication skills;
- Ability of working independent and teamwork, can work under high pressure;

PROJECT LEADER
- Tiếp nhận và thảo luận các yêu cầu từ khách hàng bên Nhật.
- Kết hợp với PM/PO của dự án để lên kế hoạch và giám sát tiến độ dự án.
- Báo cáo tiến độ định kỳ với PM/PO của dự án, cũng như các bộ phận quản lý.
- Phối hợp với đội dự án trong việc phân tích tài liệu nghiệp vụ của dự án, xác nhận yêu cầu, cũng như tham gia vào việc phân tích và thiết kế hệ thống.
- Là cầu nối truyền tải những vấn đề, cũng như các đề xuất của dự án giữa khách hàng và đội dự án. Phối hợp với comtor của dự án để đảm bảo truyền đạt những thông tin chính xác và nhanh chóng tới các bên.
- Tham gia vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra của hệ thống trước khi giao tới cho khách hàng.

PHP FRESHER

- Có kinh nghiệm làm dự án
- Có kiến thức tốt về lập trình cơ bản và thuật toán
- Nắm vững OOP
- Có kiến thức/kinh nghiệm lập trình với PHP, MYSQL
- Khả năng tư duy logic tốt.

iOS FRESHER
- Có kinh nghiệm làm dự án
- Có kiến thức cơ bản về Objective-C/Swift – iOS.
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng.
- Khả năng tư duy logic tốt. 
- Có đam mê lĩnh vực phát triển iOS application, tinh thần chủ động trong công việc.

BOD ASSISTANT
- N2 trở lên, đọc hiểu, nói tiếng Nhật lưu loát
- Hiểu được văn hoá, cách làm việc của công ty Nhật, người Nhật ( có kinh nghiệm sống ở Nhật là 1 lợi thế )
- Khả năng giao tiếp tốt
- Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao
- Sẽ làm tất cả những công việc liên quan tới tới quản lý trong nội bộ công ty do cấp trên giao
- Tuỳ tình huống sẽ phải tham gia vào hỗ trợ dịch dự án.

Deadline: 31-03-2021

APPLY NOW